دستورالعمل فروش چانگان 5 بهمن 1401 / قیمت پایه در بورس کالا با مالیات ۵۸۳ میلیون

طبق مقررات موجود، سود واردکننده معادل ۱۵% در قیمت پایه لحاظ شده و الباقی رقابت (اختلاف قیمت کشف شده و پایه) به حساب خزانه دولت واریز خواهد شد.

مقررات فروش چانگان