برای ارتباط با پشتیبانی برای بیان نظرات، پیشنهادات، انتقادات و تبلیغات با ایدی sinarigi در تلگرام درارتباط باشید 🙂